Καταστατικό

1. Γενικές Αρχές
2. Σύσταση και σκοπός (Κεφάλαιο Ά. Σύσταση – σκοπός – μέσα για επιτυχία του σκοπού)
3. Διοίκηση (άρθρα 4,5,6&7)
4. Γενικές συνελεύσεις (άρθρα 8,9,10,11)
5. Σχέσεις με ομίλους (άρθρα 12,13,14)
6. Έσοδα (άρθρο 15)
7. Τροποποιήσεις κανονισμού (άρθρο 16)
8. Πειθαρχία (άρθρο 17)
9. Κ.Ε.Ν και Γενική Σύνοδος Ε.Ε.Ε. (άρθρο 18)
10. Γενικές διατάξεις (άρθρο 19)


Η Γενική Σύνοδος της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας έχει εγκρίνει τις παρακάτω γενικές αρχές σχετικά με την Κ.Ε.Ν. (1963)
Η Κίνηση Ευαγγελικής Νεολαίας της Ε.Ε.Ε. είναι η έκφραση της ενότητας του πνευματικού έργου της Νεολαίας των Εκκλησιών μας και ποτέ δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν ανεξάρτητη Κίνηση.
Η Κίνηση δεν έχει ούτε δέχεται σαν μέλη της άτομα. Την αποτελούν οι Όμιλοι Νέων των τοπικών Εκκλησιών, όπως την Σύνοδο αποτελούν οι τοπικές Εκκλησίες.
Η Γενική Σύνοδος μπορεί να αφιερώσει, όταν αυτό είναι δυνατό, Εργάτη ή Εργάτες, ή κατάλληλους αδελφούς σαν οδηγητές του έργου της Νεολαίας που να ασχολούνται ολικά ή μερικά με το έργο της Νεολαίας. Αυτοί θα υπάγονται στην πνευματική δικαιοδοσία των Τοπικών και της Γενικής Συνόδου.
Η Κίνηση έχει δικό της εσωτερικό Κανονισμό που συντάσσεται από γενικό αντιπροσωπευτικό Συνέδριο της Νεολαίας και εγκρίνεται από την Γενική σύνοδο.
Η Κίνηση έχει σκοπό να ενισχύσει τους ομίλους των τοπικών Εκκλησιών , συντονίζει την δραστηριότητα τους για οικοδομή και ευαγγελισμό καθώς και να φροντίζει για την πρόοδο του γενικότερου έργου της Νεολαίας.
Εργάτης του Ευαγγελίου ή Ποιμένας που δεν ανήκει στη δύναμη της Γενικής Συνόδου δεν μπορεί να έχει υπεύθυνη θέση στην Κίνηση χωρίς τη σχετική έγκριση της Συνόδου.
Όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Κίνησης Ευαγγελικής Νεολαίας Ε.Ε.Ε. ανήκουν σ’ όλη την Ε.Ε.Ε. Σε όποια περιουσιακά στοιχεία χρειάζεται φορέας τους να είναι φυσικό πρόσωπο. Τότε θα γράφονται στο όνομα του τότε Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Γ.Σ. και του τότε Προέδρου της Κ.Ε.Ν.
Όλα τα παραπάνω έχουν ισχύ αμέσως μετά την κοινοποίηση τους.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Άρθρο 1. Σύσταση

Οι Όμιλοι που αποτελούνται από Χριστιανούς νέους και νέες των τοπικών Εκκλησιών της Ε.Ε.Ε. για την καλύτερη επιτυχία του κοινού τους σκοπού ενώνονται σε Σύνδεσμο.
Η επωνυμία των Ομίλων είναι: Όμιλος Ευαγγελικής Νεολαίας Ε.Ε.Ε… (ακολουθεί το όνομα της πόλης).
Η επωνυμία του Συνδέσμου είναι: Κίνηση Ευαγγελικής Νεολαίας Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας.
Καθιερώνεται έμβλημα της Κίνησης που απεικονίζει την Ελλάδα, μια Αγία Γραφή και έναν σταυρό.
Η θέση της Κίνησης μέσα στο χώρο της Ε.Ε.Ε., ορίζεται στις Γενικές Αρχές της Γενικής Συνόδου της Ε.Ε.Ε., τις σχετικές με την Κίνηση. Η Κίνηση οφείλει να τις δέχεται και να συμμορφώνεται με αυτές. Αντίγραφο των Γενικών Αρχών πρέπει να επισυνάπτεται στον Κανονισμό της Κίνησης.
Άρθρο 2ο Σκοπός
Η Κίνηση έχει σκοπό να ενισχύει τους Ομίλους των τοπικών Εκκλησιών, να συντονίζει τη δραστηριότητα τους για οικοδομή και ευαγγελισμό καθώς επίσης και να φροντίζει για την πρόοδο του γενικότερου έργου της Νεολαίας.
Άρθρο 3ο. Μέσα για την επιτυχία του σκοπού.
Οργάνωση πνευματικών γιορτών, κινηματογραφικών προβολών.
Οργάνωση κατασκηνώσεων.
Έκδοση χριστιανικών εντύπων.
Οργάνωση ευαγγελιστικών συγκεντρώσεων, περιοδειών, συμπροσευχών.
Ίδρυση βιβλιοθηκών, αναγνωστηρίων, κέντρων ψυχαγωγίας.
Κάθε τι, που η Γενική Συνέλευση ή η Διοικούσα Επιτροπή, κρίνει ότι πετυχαίνει τον σκοπό.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 4. Σύνθεση Διοικούσας Επιτροπής.

Η Κίνηση διοικείται από 5μελή Διοικούσα Επιτροπή, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση κάθε 2 χρόνια. Η θητεία της αρχίζει από την εκλογή της και τελειώνει όταν συγκροτηθεί η Γενική Συνέλευση που θα εκλέξει νέα Διοικούσα Επιτροπή.
Ο Πρόεδρος πρέπει αν είναι υποχρεωτικά κοινωνό μέλος της Ε.Ε.Ε. κα να είναι τουλάχιστον 21 χρονών.
Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής που εκλέχτηκαν μαζεύονται μέσα στις επόμενες οκτώ μέρες, αφού καλέσει ο μεγαλύτερος σε ηλικία και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία, Πρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία ενώ τα υπόλοιπα δύο ορίζονται σαν Σύμβουλοι. Στην ίδια συνεδρίαση προσκαλούνται και ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας της προηγούμενης Δ.Ε., για να παραδώσουν στη νέα Ε.Ε. το αρχείο και την περιουσία της Κίνησης με πρωτόκολλο.
Επίσης εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση και δύο αναπληρωματικά μέλη για να αναπληρώσουν μέλη της Δ.Ε., ανεξάρτητα από τη θέση που κατέχουν, εάν για οποιοδήποτε λόγο αποχωρήσουν από τη Δ.Ε. πριν από τη λήξη της θητείας τους.
Για την κάλυψη κενής θέσης η Δ.Ε. προσκαλεί από τα αναπληρωματικά μέλη. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή συγκροτείται ξανά από την αρχή.
Αν παραιτηθούν 3 μέλη τότε καταργείται ολόκληρη η Επιτροπή. Σ’ αυτή την περίπτωση οι Συνοδικοί Σύμβουλοι καλού έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση παραίτησης του Προέδρου και του Γραμματέα, οι Συνοδικοί Σύμβουλοι φροντίζουν για τη συγκρότηση της Επιτροπής.

Άρθρο 5. Καθήκοντα, αρμοδιότητες Δ. Επιτροπής (γενικά).

Η Δ.Ε. διοικεί την Κίνηση και τις υποθέσεις της, και κάνει κάθε τι που συντελεί στην επιτυχία του σκοπού της.
Δέχεται νέους Ομίλους που έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
Διαγράφει Ομίλους από το μητρώο Ομίλων-Μελών της Κίνησης, μόνο στην περίπτωση που ο Όμιλος παύσει να υπάρχει ή δεν έχει πια τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Το γεγονός αυτό πρέπει να βεβαιώνεται προηγούμενα από το Πρεσβυτέριο της Εκκλησία του Ομίλου.
Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
Αποφασίζει για δαπάνες.
Ορίζει Επιτροπές και υπεύθυνους για τους διάφορους τομείς ή δραστηριότητες, ή ειδικές προσπάθειες, εάν το κρίνει σκόπιμο, και καθορίζει το πλαίσιο των ενεργειών και των αρμοδιοτήτων τους, Όταν πρόκειται για μέλη των Ομίλων, γίνεται αυτό σε συνεννόηση με τους τοπικούς Ομίλους.
Οι αποφάσεις ισχύουν μέχρι να καταργηθούν ή τροποποιηθούν.
Υποβάλλει στην γενική Συνέλευση για την περίοδο της:

 1. Έκθεση δράσης, που συντάσσει ο Γραμματέας και εγκρίνει η Δ.Ε. Η έκθεση μπορεί να αναφέρεται και στον γενικότερο προγραμματισμό του Έργου της Κ.Ε.Ν.
 2. Απολογισμό του Ταμείου που συντάσσει ο Ταμίας, εγκρίνει η Δ.Ε. και ελέγχει η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Η Δ.Ε. έρχεται σε επαφή με τη Γενική μας Σύνοδο διαμέσου των Συνοδικών Συμβούλων ενώ για ζητήματα που αφορούν τοπικό Όμιλο με το αντίστοιχο Πρεσβυτέριο.
Ενεργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Γραφείου σ’ ότι αφορά τη λειτουργία του Γραφείου.
Τα πρακτικά των συνεδριάσεων υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Γραμματέα. Επίσης υπογράφεται από τους δύο κάθε εγγραφή που χρειάζεται να υπογραφτεί, ή έκτακτα από τον ένα τους αφού έχουν συνεννοηθεί. Επίσης υπογράφονται από τους Συνοδικού σύμβουλούς αφού ενημερωθούν.
Όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται ο Πρόεδρος, τον αναπληρώνει ο Γραμματέας, και τον Γραμματέα ή τον Ταμία όταν απουσιάζουν ή εμποδίζονται, αναπληρώνουν τα μέλη της Δ.Ε., όπως ορισθούν από αυτήν.
Γενικά, όλα τα μέλη της Δ.Ε. πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με τον Κανονισμό και σε εκείνα που δεν αναφέρεται ο Κανονισμός, ενεργούν σύμφωνα με την κρίση της Δ. Επιτροπής.
Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσία, πάνω από 4μήνες στο εξωτερικό κάποιου μέλους, η Δ.Ε. αποφασίζει αν το μέλος αυτό θα παραμείνει ή όχι στην Επιτροπή..
Στέλνει εγκύκλιο στους Ομίλους, μετά τις Γενικές Συνελεύσεις, ενημερώνοντας τους σχετικά με το έργο της Συνέλευσης.

Άρθρο 6. Καθήκοντα μελών της Δ. Επιτροπής (Ειδικά).

1. Προέδρου

 1. Εκπροσωπεί την Κίνηση σε υποθέσεις στο χώρο της Εκκλησιάς μας. Σε άλλες περιπτώσεις μετά από εντολή των Σ. Συμβούλων ή μαζί με έναν από αυτούς.
 2. Καλεί την Δ.Ε. και διευθύνει τις συνεδριάσεις.
 3. Δίνει εντολή για πληρωμή κάθε δαπάνης που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση ή την Δ.Ε.
 4. Είναι ιδιαίτερα υπεύθυνος για την εκτέλεση όσων αποφασίστηκαν.
 5. Έχει επαφή με τους Συνοδικούς Συμβούλους, ενημερώνοντας τους για την πορεία τους έργου της Κ.Ε.Ν
 6. Όταν σε περιουσιακά στοιχεία χρειάζεται φορέας τους να είναι φυσικό πρόσωπο, τότε γράφονται στο όνομα τους και στου όνομα του τότε Προέδρου της Ε.Ε. της Γενικής Συνόδου.

2. Γραμματέα.

 1. Φροντίζει για την σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων της Δ.Ε.
 2. Φροντίζει για την φύλαξη του Αρχείου.
 3. Αλληλογραφεί και έχει την σφραγίδα.
 4. Κρατάει και ενημερώνει το μητρώο των Ομίλων-μελών της Κίνησης
 5. Κρατάει και ενημερώνει το βιβλίο των περιουσιακών στοιχείων.
 6. Φροντίζει με επιμέλεια για όλα τα άλλα σχετικά καθήκοντα.

3. Ταμία

 1. Εισπράττει τις συνδρομές των Ομίλων μελών της Κ.Ε.Ν. και κάθε άλλη προσφορά ή έσοδο της Κίνησης με διπλότυπες αποδείξεις που υπογράφει αυτός ο ίδιος.
 2. Κρατάει και ενημερώνει τα απαραίτητα βιβλία για τη διαχείριση όλης της περιουσίας της Κίνησης.
 3. Καταθέτει τα χρήματα και κάθε αξία στην Τράπεζα ανάλογα με την απόφαση της Δ.Ε. σε κοινό λογαριασμό στο όνομα του και στου Προέδρου. Υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση στην Δ.Ε., όπου αναφέρει τον αριθμό του βιβλιαρίου της Τράπεζας και ότι τα χρήματα του βιβλιαρίου αυτού ανήκουν στην Κ.Ε.Ν.

Άρθρο 7. Συνεδριάσεις Δ. Επιτροπής.

Κάθε συνεδρίαση αρχίζει και τελειώνει με προσευχή.
Η Δ.Ε. συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο και όσες φορές το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος, που υποχρεώνεται να το κάνει και όταν το ζητήσουν δύο από τα μέλη της Επιτροπής.
Τα μέλη όπως και οι Σ. Σύμβουλοι προσκαλούνται έναν τουλάχιστον μήνα πριν τη συνεδρίαση, με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που ζητάει και προτάσεις θεμάτων που πρέπει σε 10 μέρες να του στείλουν. Πρέπει ακόμα να δηλώσουν μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, αν θα μπορέσουν να πάρουν μέρος στην συνεδρίαση. Αφού περάσουν οι 10 μέρες ο Πρόεδρος στέλνει την ημερήσια διάταξη. Για τις έκτακτες συνεδριάσεις δεν χρειάζεται ο χρόνος αυτός που είναι για τις τακτικές.
Αν οι Σ. Σύμβουλοι δηλώσουν ότι δεν μπορούν να παρευρίσκονται, η Δ.Ε. αναβάλει τη συνεδρίαση. Αν και στην επόμενη δηλώσουν ότι δεν μπορούν, τότε η Δ.Ε. ζητάει από τη Γ. Σύνοδο να στείλει αντιπρόσωπο της. Σε περίπτωση που η Γ. Σύνοδος δεν μπορεί να στείλει αντιπρόσωπο της, μπορεί να δώσει την έγκριση της στην Δ,Ε. να προχωρήσει σε συνεδρίαση.
Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τρία τουλάχιστον από τα μέλη της, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας. Επίσης πρέπει να παρευρίσκεται ένας από τους Σ. Συμβούλους. Όταν δεν υπάρχει απαρτία για τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, οι Σ. Σύμβουλοι μπορούν να καλέσουν Γενική συνέλευση για την εκλογή νέας Δ.Ε.
Τα μέλη της Επιτροπής που απουσιάζουν αδικαιολόγητα σε 3 συνεχόμενες συνεδριάσεις, τα αντικαταστούν τα αναπληρωματικά και να έχουν γίνει προσπάθειες για την αποκατάσταση τους.
Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών της Δ.Ε. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου είναι διπλή.
Τα προσωπικά ζητήματα αποφασίζονται με μυστική ψηφοφορία ενώ τα υπόλοιπα ανάλογα με την κρίση της Επιτροπής.
Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να προσκληθούν να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις, εκτός αν υπάρχουν οικονομικά ή άλλα προβλήματα.
Τις συνεδριάσεις διευθύνει ο Πρόεδρος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 8. Διεξαγωγή.

Κάθε συνεδρίαση αρχίζει και τελειώνει με προσευχή.
Η Γενική Συνέλευση είναι η ανώτατη διοίκηση της Κίνησης.
Η Γενική συνέλευση αποτελείται από αντιπροσώπους των Ομίλων που είναι γραμμένοι στην Κίνηση. Κάθε Όμιλος έχει δικαίωμα να στέλνει δύο αντιπροσώπους από τα τακτικά μέλη του. Αντιπρόσωποι μπορούν να είναι κα τα μέλη της Δ.Ε. της Κίνησης. Εάν σοβαροί οικονομικοί λόγοι της Κίνησης δεν επιτρέπουν να συμμετέχουν δύο αντιπρόσωποι, τότε η Δ.Ε. μπορεί να προσκαλέσει από έναν αντιπρόσωπο.
Εάν τα τακτικά μέλη κάποιου Ομιλού, ένα χρόνο πριν τη Γενική Συνέλευση, γίνουν λιγότερα από 5, αυτός ο όμιλος, δεν έχει δικαίωμα να στείλει αντιπροσώπους στην Γενική Συνέλευση.
Προσκαλούνται επίσης και οι Συνοδικοί Σύμβουλοι της Γενικής Συνόδου, αφού τους κοινοποιηθούν όλες οι σχετικές με τις Γενικές Συνελεύσεις εγκύκλιοι. Εάν δηλώσουν ότι δεν μπορούν να παρευρεθούν ή έκτακτα δεν έλθουν, τότε η Δ.Ε. το αναφέρει στην Γ. Σύνοδο ζητώντας να στείλει αντιπρόσωπο της. Εάν η Γ. Σύνοδος δεν μπορέσει να στείλει , η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεχίσει τις εργασίες της με τη έγκριση όμως της Συνόδου. Ότι αφορά περιπτώσεις διαφωνίας των Σ. Συμβούλων σε αποφάσεις της Γ. Συνέλευσης ή της Δ.Ε., αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3.
Την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει ο Πρόεδρος της Δ.Ε. που λήγει η θητεία της.
Στις Γ.Σ. προσκαλούνται και πρέπει να παρευρίσκονται και τα μέλη της Δ.Ε. που λήγει η θητεία της.
Η Γ.Σ. στην αρχή των εργασιών της συγκροτείται σε Σώμα αφού εκλέξει με μυστική ψηφοφορία το Προεδρείο, δηλαδή Πρόεδρο και Γραμματέα Εργασιών. Γι’ αυτό υποψήφιοι είναι οι αντιπρόσωποι των Ομίλων.
Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά κάθε 2 χρόνια, και έκτακτα μετά από απόφαση της Δ.Ε., ή όταν το ζητήσουν 3 τουλάχιστον Όμιλοι. Αυτοί που ζητούν έκτακτη Γ.Σ. πρέπει να δηλώσουν και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Μπορούν όμως να συζητηθούν και άλλα θέματα, που από πριν δηλώθηκαν στην Δ.Ε. και περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη.

 1. Οι τακτικές Γ. Συνελεύσεις γίνονται γνωστές από την Δ.Ε. στους Ομίλου 2 τουλάχιστον μήνες πριν γίνουν. Με σχετική εγκύκλιο, ζητείται από τους Ομίλους να δηλώσουν μέσα σε 25 μέρες από τότε που θα την πάρουν: 1. εάν μπορούν να πάρουν μέρος και 2. τα θέματα που πιθανόν θέλουν για την Ημερήσια Διάταξη. Αφού περάσουν 25 μέρες, η Δ.Ε. στέλνει την Ημερήσια Διάταξη.
 2. Οι έκτακτες Γ. Συνελεύσεις γίνονται γνωστές στους Ομίλους από την Δ.Ε. έναν τουλάχιστον μήνα πριν γίνουν και οι Όμιλοι πρέπει να απαντήσουν μέσα σε 15 μέρες. Για τα υπόλοιπα ισχύουν όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Κατά τη διάρκεια των Γ. Συνελεύσεων μπορούν έκτακτα να συζητηθούν και θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη, εάν το δεχτεί αυτό η Συνέλευση.
Εάν από τις απαντήσεις των Ομίλων φανεί ότι οι Όμιλοι που δήλωσαν συμμετοχή δεν συγκεντρώνουν τον αριθμό που χρειάζεται για απαρτία (δηλαδή οι μισοί συν ένας) τότε η Δ.Ε. αναβάλλει την Γ.Σ. για 2 μήνες τουλάχιστον. Τότε είναι έγκυρη η Γ.Σ. ακόμα κι’ αν αντιπροσωπεύεται το 1/3 των Ομίλων. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που οι αντιπρόσωποι που θα έλθουν για την Γ.Σ. δεν μπορέσουν να έχουν απαρτία.
Η Γ.Σ. έχει απαρτία και μπορεί να αρχίσει όταν αντιπροσωπεύονται σ’ αυτή οι μισοί συν ένας από τους Ομίλους που ανήκουν στην Κίνηση. Πέρα απ’ αυτά ισχύουν και αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο του άρθρου 8. Η παρουσία στις συνεδριάσεις των μισών συν ένα των αντιπροσώπων που ήλθαν είναι απαρτία.
Οι αποφάσεις των Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή οι μισοί συν ένας, εκτός αποτ ις περιπτώσεις που αναφέρονται σαν ειδικές στον Κανονισμό. Για τα προσωπικά ζητήματα γίνεται μυστική ψηφοφορία καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα για το οποίο θα το ζητούσε το Ό από τα παρόντα μέλη. Οι φανερές ψηφοφορίες γίνονται με ανάταση του χεριού και οι μυστικές με ψηφοδέλτια.
Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο οι αντιπρόσωποι των Ομίλων. Αυτοί πρέπει να φέρουν διαπιστευτήριο στο οποίο να αναφέρεται ότι στάλθηκαν με απόφαση του Ομίλου. Η σχετική απόφαση να αναφέρεται στο διαπιστευτήριο.
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. αν δεν καθορίζεται χρόνος, ισχύουν μέχρι να καταρτηθούν ή τροποποιηθούν.
Τα μέλη της Δ.Ε. που έληξε η θητεία της καθώς κα οι Σ. Σύμβουλοι έχουν δικαίωμα λόγου όχι όμως ψήφου.
Τα πρακτικά της Γ.Σ. εγκρίνονται από το Σώμα της Γ.Σ. ή εάν το Σώμα αποφασίσει από την νέα Δ.Ε. και υπογράφονται από το Προεδρείο Εργασιών της Γ.Σ. και τη νέα Δ.Ε.
Ο τόπος που η Γ.Σ. γίνεται καθορίζεται ή από την Γ.Σ. ή από την Δ.Ε. Αν έχει καθοριστεί από την Γ.Σ., η Δ.Ε. μπορεί να τον αλλάξει αν κρίνει ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι γι’ αυτόν το σκόπο.

Άρθρο 9. Εκλογή Διοικούσας Επιτροπής.

1. Υποψήφιοι για εκλογή είναι :

 1. Οι αντιπρόσωποι των Ομίλων.
 2. Άλλα τακτικά μέλη Ομίλων. Κάθε Όμιλος μπορεί να προτείνει μέχρι δύο από τα τακτικά του μέλη που τα κρίνει ικανά για το έργο της Δ.Ε. Τα προτείνει γραπτά μετά από απόφαση του Ομίλου που αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο.

2. Οι προτάσεις υποψηφίων πρέπει να υποβάλλονται γραπτά στη Δ.Ε. πριν από τη σύγκληση της Γ.Σ., ή σε περίπτωση ανάγκης στο Προεδρείο στης Συνέλευσης με την έναρξης της.
3. Κρίνονται σαν κατάλληλα προσόντα των διαφόρων υποψηφίων τα παρακάτω : Πνευματικότητα – Ηθικός χαρακτήρας – Διοικητικές Ικανότητες – Πείρα στο έργο της Νεολαίας – Βιβλική κατάρτιση – Διαθέσιμος χρόνος.
4. Με την έναρξη των συνεδριάσεων των Γεν. Συνελεύσεων, το προεδρείο γράφει σε σημείο που να φαίνεται, όλους του ς υποψηφίους που προτείνονται και παραπλεύρως αυτούς που τους προτείνουν. Αυτοί οι υποψήφιοι μαζί με τους αντιπροσώπους των Ομίλων είναι όσοι μπορούν να εκλεγούν στη νέα Δ.Ε.

Άρθρο 10. Έργο των Γεν. Συνελεύσεων.

 1. Οι αντιπρόσωποι διαβάζουν και καταθέτουν στη Συνέλευση έκθεση του έργου του Ομίλου τους που περιλαμβάνει περιληπτικά και την κίνηση του Ταμείου τους. Η έκθεση αυτή πρέπει να έχει εγκριθεί από τον Όμιλο και να αναφέρεται στο χρονικό διάστημα από την προηγούμενη Γεν. Συνέλευση μέχρι την τωρινή.
 2. Η Δ.Ε. διαβάζει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της.
 3. Οι Γεν. Συνελεύσεις μπορούν να υποβάλλουν στην Γενική μας Σύνοδο προτάσεις για το έργο της Κίνησης ή των Ομίλων και γενικότερα της Νεολαίας. Επίσης οι Γεν. Συνελεύσεις ή η Δ.Ε. μπορούν να προτείνουν κα μέχρι 3 υποψήφιους για Συν. Συμβούλους της Κίνησης, που μπορεί να τους έχει υπόψη της η Γενική Σύνοδος σε μελλοντική τους εκλογή.
 4. Γενικά το έργο των Γεν. Συνελεύσεων ορίζεται ως εξής :
  α. ανάγνωση Πρακτικών Δ.Ε.
  β. Ανάγνωση έκθεσης και οικονομικού απολογισμού Δ.Ε.
  γ. Έγκριση λογοδοσίας Δ.Ε.
  δ. Ανάγνωση εκθέσεων Ομίλων
  ε. Εγγραφή ή διαγραφή Ομίλων
  στ. Αιτήσεις, αναφορές, υπομνήματα, χαιρετισμοί, διακηρύξεις, κ.λ.π. που προτείνονται από Ομίλους, ή την Δ.Ε. , ή τα μέλη της Συνέλευσης, ή τους Συν. Συμβούλους
  ζ. Πορεία και προοπτική του έργου της Κίνησης
  η. Τροποποιήσεις Κανονισμού
  θ. Εκλογή νέας Δ.Ε. και Εξελεγκτική Επιτροπής
  ι. Ότι κρίνει απαραίτητο η Γεν. Συνέλευση.

Άρθρο 11. Λογοδοσία Δ.Ε.

 1. Με τη λήξη της θητείας της η Δ.Ε. υποβάλλει στη Γεν. Συνέλευση Έκθεση για το έργο της και οικονομικό απολογισμό που ελέγχθηκε από την Εξελεγκτική Επιτροπή και γενικά λογοδοτεί στο Σώμα της Γεν. Συνέλευσης.
 2. Εξελεγκτική Επιτροπή. Η Γεν. Συνέλευση εκλέγει 3/μελής επιτροπή από τους υποψηφίου της ή και από τα τακτικά μέλη των Ομίλων για τον λογιστικό έλεγχο του Ταμείου κα του οικονομικού απολογισμού πριν την υποβολή του στην Γεν. συνέλευση. Επίσης η Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει γραπτά το πόρισμα της.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΟΜΙΛΟΥΣ

Άρθρο 12. Σχέση Κ.Ε.Ν. με Ομίλους Ευαγγελικής Νεολαίας.

 1. Γίνονται δεκτοί στην Κίνηση μόνο Όμιλοι που ανήκουν στην Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία.
 2. Η Κίνηση έρχεται σε επαφή με τα Πρεσβυτέρια των τοπικών Εκκλησιών για να προσφέρει τη βοήθεια της στην ίδρυση Ομίλων Ευαγγελικής Νεολαίας εκεί που δεν υπάρχουν, αλλά υπάρχουν οι προυποθέσεις που χρεάζονται για αυτό το σκοπό.
 3. Η Κίνηση δεν ανακατεύεται στις εσωτερικές υποθέσεις των Ομίλων. Εκτός αν προσκληθεί ειδικά γι ‘ αυτό από τους Ομίλους με την έγκριση του Πρεσβυτερίου τους. Ενδιαφέρεται όμως και μπορεί να ενεργήσει ώστε να εφαρμόζουν οι Όμιλοι τον Κανονισμό της.
 4. Κάθε Όμιλος έχει δικό του Κανονισμό που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες συνθήκες του, που είναι όμως προσαρμοσμένος γενικά με τον Κανονισμό της Κίνησης, και ειδικά ότι αφορά τις υποχρεώσεις του που πηγάζουν από την ΄σχέση του με την Κίνηση.
 5. Σε περιπτώσεις Ομίλων που διαγράφτηκαν μπορεί η Δ.Ε. να στέλνει για ενημέρωση τους την αλληλογραφία που στέλνεται στους Ομίλους της.
 6. Για να γίνει δεκτός ένας Όμιλος πρέπει να δέχεται τα παρακάτω :
  1. Τον Κανονισμό της Κ.Ε.Ν.
  2. Να έχει 5 το λιγότερο τακτικά μέλη
  3. Να αναφέρεται καθαρά στον Κανονισμό του ότι λειτουργεί μέσα στο περιβάλλον κα στα πλαίσια της πίστης και στις αρχές της τοπικής Εκκλησίας στην οποία ανήκει
  4. Κάποιο μέλος ενός Ομίλου δεν μπορεί να είναι γραμμένο συγχρόνως σε περισσότερους από έναν Ομίλους Ευαγγελικής Νεολαίας.
  5. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Ομίλου ο Εργάτης της Εκκλησίας του.

 

Άρθρο 13. Σχέση Κίνησης με Νεολαία Ε.Ε.Ε.

Η Κίνηση θεωρεί ότι έχει ηθικούς και πνευματικούς δεσμούς με τη Νεολαία της Ε.Ε.Ε. γενικά, η οποία μπορεί να μην ανήκει τυπικά στη Κ.Ε.Ν.

Άρθρο 14. Σχέση Κίνησης με Ομίλους Εφήβων Ε.Ε.Ε.

 1. Οι Όμιλοι Εφήβων των τοπικών Εκκλησιών της Ε.Ε.Ε. μπορούν να παίρνουν μέρος στις διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες της Κίνησης. Ακόμα μπορούν να στέλνουν παρατηρητές στις Γεν. Συνελεύσεις της.
 2. Μπορούν να είναι γραμμένοι σε Ειδικό Μητρώο της Κίνησης για την καλύτερη ανάπτυξη πνευματικών δεσμών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Άρθρο 15. Πόροι – Έσοδα.

Πόροι της Κίνησης είναι :

 1. Οι τακτικές συνδρομές των Ομίλων – μελών της Κ.Ε.Ν. που καθορίζονται στο 10% των εισπράξεων τους από συνδρομές των μελών και την λογία
 2. Οι εισπράξεις από γιορτές και εράνους
 3. Τα έσοδα από διάφορα περιουσιακά της στοιχεία
 4. Οι επιχορηγήσεις, δωρεές, κληροδοτήματα
 5. Κάθε άλλο έσοδο που νόμιμα εισπράττει το Ταμείο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Άρθρο 16. Τροποποιήσεις.

 1. Δικαίωμα να υποβάλλουν προτάσεις για τροποποίηση του Κανονισμού έχουν:
  1. Η Δ.Ε. της Κίνησης
  2. Κάθε Όμιλος
  3. Οι Συν. Σύμβουλοι.
 2. Οι προτάσεις αυτές πρέπει να υποβάλλονται γραπτά το αργότερο 45 μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης. Τις προτάσεις αυτές κοινοποιεί η Δ.Ε. στους Ομίλους και στους Συν . Συμβούλους μόλις τις πάρει.
 3. Για την ψήφιση των προτάσεων αυτών χρειάζονται το λιγότερο τα Ύ των ψήφων.
 4. Η ισχύς των τροποποιήσεων αρχίζει μετά την επικύρωση τους από την Γεν. Σύνοδο ή από τους Συν. Συμβούλους με εντολή της.
 5. Ο Κανονισμός της Κ.Ε.Ν. συντάσσεται και εγκρίνεται από τη Γεν. συνέλευση της Κ.Ε.Ν. και ισχύει όταν επικυρωθεί από την Γεν. Σύνοδο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Άρθρο 17. Πειθαρχία.

 1. Εάν κάποιο μέλος της Δ.Ε. απομακρυνθεί από τη σωστή Ευαγγελική πίστη και τις αρχές της Ε.Ε.Ε. ή δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό της Κ.Ε.Ν., προσκαλείται από την Δ.Ε. και νουθετείται απ’ αυτήν. Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Δ.Ε. παύεται από τα καθήκοντα του, από τη Δ.Ε.
 2. Εάν κάποιος Όμιλος μέλος της Κίνησης απομακρυνθεί από τη σωστή Ευαγγελική πίστης και τις αρχές της Ε.Ε.Ε. ή δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό της Κ.Ε.Ν., γίνονται σ’ αυτόν οι ανάλογες συστάσεις από την Δ.Ε. Σε περίπτωση που το ξανακάνει, η Γεν. Συνέλευση αποφασίζει για τη διαγραφή του με πλειοψηφία των 3/5 των ψήφων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Άρθρο 18. Σχέση Κίνησης με Γεν. Σύνοδο Ε.Ε.Ε.

 1. Η Γενική μας Σύνοδος ορίζει από τους Εργάτες της ή άλλα κατάλληλα πρόσωπα αντιπροσώπους της στην Κίνηση, που λέγονται Συνοδικοί Σύμβουλοι.
 2. Οι Συν. Σύμβουλοι προσκαλούνται στις συνεδριάσεις της Δ.Ε. και στις Γεν. Συνελεύσεις.
 3. Σε περίπτωση που και οι δύο Συν. Σύμβουλοι κρίνουν ότι ένα θέμα είναι σοβαρό και δηλώνουν συγκεκριμένα ότι διαφωνούν ριζικά με απόφαση που πήρε η Δ.Ε. ή η Γεν. Συνέλευση, τότε αναβάλλεται η εκτέλεση της απόφασης μέχρι να εκφράσει τη γνώμη της η Γεν. Σύνοδος.
  Αν ο ένας από τους Συν. Συμβούλους διαφωνεί, τότε δεν αναβάλλεται η εκτέλεση, αλλά γνωστοποιείται η απόφαση στη Γεν. Σύνοδο.
 4. Η Κίνηση αλληλογραφεί με την Γεν. Σύνοδο και η Γεν. Σύνοδος με τη Κίνηση μέσω των Συν. Συμβούλων.
 5. Η Δ.Ε. κοινοποιεί στους Συν. Συμβούλους κάθε έγγραφο που στέλνει και έχει γενικότερο ενδιαφέρον.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

Άρθρο 19. Γενικές Διατάξεις

 1. Η Κίνηση μπορεί να έχει Κανονισμό λειτουργίας του Γραφείου της που να έχει εγκριθεί όμως από τη Γεν. Συνέλευση.
 2. Η Κίνηση μπορεί να πάρει Γραφέα για τις ανάγκες του Γραφείου. Αυτός μπορεί να ευρίσκεται για υπηρεσία στις συνεδριάσεις της Κίνησης και να παίρνει το λόγο όταν το κρίνουν οι υπεύθυνοι.
 3. Η Κίνηση μπορεί να συμμετέχει σε διεθνή Συνέδρια και να έχει σχέσεις με Ελληνικές ή ξένες Οργανώσεις μετά από έγκριση της Γεν. Συνόδου.
 4. Για να παρθεί απόφαση για διάλυση της Κίνησης, χρειάζονται τα 4/5 των ψήφων της Γεν. Συνέλευσης που καλείται ειδικά γι’ αυτό. Σε περίπτωση διάλυσης, το Αρχείο, το Ταμείο και όλη η περιουσία της παραδίδονται στην Γενική Σύνοδο.
 5. Ότι δεν προβλέπει ο Κανονισμός αυτός, κανονίζεται μετά από απόφαση της Γεν. Συνέλευσης ή της Δ.Ε. ανάλογα, σύμφωνα με τους σκοπούς και τις αρχές της Κίνησης.

Ψηφίστηκε στην Ε’ Γενική Συνέλευση
6-11/9/1963

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 4. Παράγραφος 4.
Επίσης εκλέγονται από την Γεν. Συνέλευση τα δύο αναπληρωματικά μέλη, πρώτο και δεύτερο ανάλογα με τις ψήφους στην εκλογή τους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η Γεν. Συνέλευση εκλέγει σαν πρώτο ένα από τα δύο με ιδιαίτερη ψηφοφορία. Τα αναπληρωματικά μέλη προσκαλούνται από την Δ.Ε. με τη σειρά προτεραιότητας, για να αντικαταστήσουν τα μέλη της Δ.Ε. που αποχωρούν πριν από την λήξη της θητείας τους.
Ψηφίστηκε στην Η’ Γενική Συνέλευση
Ακριβές αντίγραφο
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ – ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
1. Ε’ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (1963)
α) Ένας Όμιλος δεν μπορεί να προτείνει σαν υποψήφιο για την Δ.Ε. της Κ.Ε.Ν. μέλος άλλου ομίλου.
Β) Οι Όμιλοι πρέπει να προσαρμόσουν τους κανονισμούς τους με τον Κανονισμό της Κίνησης σχετικά με τα γενικά ζητήματα. Στα ειδικά μπορούν να έχουν δικά τους άρθρα.
Γ) Οι Όμιλοι αφού προσαρμόσουν τους κανονισμούς τους με τον κανονισμό της Κίνησης να στείλουν αντίγραφο στην Κ.Ε.Ν.
Δ) Η Επιτροπή της Κ.Ε.Ν. δεν μπορεί να χρησιμοποιεί κατευθείαν μέλη διαφόρων Ομίλων στις διάφορες εκδηλώσεις της. Πρέπει να συνεννοείται και να ζητά τα πρόσωπα που χρειάζεται από την επιτροπή του Ομίλου τους.
Ε) Η Δ.Ε. κάθε Ομίλου να συντάσσει και να υπογράφει την Έκθεση που θα διαβάσει ο αντιπρόσωπος του στην Γενική Συνέλευση.
2. ΣΤ’ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (1965)
Α) Μετά από αίτηση Ομίλου για την διευκρίνιση του άρθρου 15 σχετικά με τον δεκατισμό ή όχι της τακτικής λογίας (εισφοράς) ή των έκτάκτων γιορτών των Ομίλων, αποφασίζεται να γίνει σύσταση στους Ομίλους να δίνεται πιο πλατιά ερμηνεία στο σχετικό άρθρο και να συμπεριλαμβάνεται στον δεκατισμό και το ποσό της λογίας γιορτών.

3. Ζ’ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (1967)
Α) Να γίνεται προσπάθεια η Γεν. Συνέλευση στης Κ.Ε.Ν. να γίνεται μετά την Κατασκηνωτική Περίοδο της Κίνησης, όταν η Γεν. Συνέλευση γίνεται κοντά στην Κατασκήνωση.
4. Θ’ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (1971)
Α) Ορίζεται ανώτατο όριο ηλικίας, για την συμμετοχή μελών Ομίλων σε πνευματικά συνέδρια, ράλι και σεμινάρια, το 35ο έτος. Σχετικά με το κατώτατο όριο, έχει καθοριστεί από προηγούμενες συνελεύσεις το 15ο έτος.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Κ.Ε.Ν.
Ο παρακάτω κανονισμός λειτουργίας υπόκειται στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Ε.Ν. και στις αρχές που έχει εγκρίνει η Γενική Σύνοδος της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας σχετικά με την Κ.Ε.Ν. : ¨……Όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Κίνησης Ευαγγελικής Νεολαίας ανήκουν σε όλη την Ε.Ε. Εκκλησία. Σε όποια περιουσιακά στοιχεία χρειάζεται φορέας τους να είναι φυσικό πρόσωπο, τότε θα γράφονται στο όνομα του τότε προέδρου της Γενικής Συνόδου της Ε.Ε. Εκκλησίας και του τότε προέδρου της Κ.Ε.Ν. ¨.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Α) Η Δ.Ε. της Κ.Ε.Ν. είναι υπεύθυνη για την χρήση, φύλαξη και διάθεση των ηλεκτρονικών μηχανημάτων και συσκευών της Κ.Ε.Ν.
Β) Η Δ.Ε. της Κ.Ε.Ν. μπορεί να ορίσει μέλος των Ομίλων της Ε.Ε. Εκκλησίας, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του τοπικού Ομίλου, ως υπεύθυνο συντήρησης, φύλαξης, χρήσης και εκτέλεσης του κανονισμού λειτουργίας.
α) Τα μηχανήματα και συσκευές της Κ.Ε.Ν. παραχωρούνται δωρεάν σε κάθε Εκκλησία και Όμιλο της Ε.Ε.Ε., όταν αυτά ζητηθούν.
Β) Τα μηχανήματα και συσκευές μπορούν να παραχωρηθούν σε άλλες αδελφές Εκκλησίες ή Χριστιανικές οργανώσεις κατά την κρίση της Δ.Ε.. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να ορισθεί πόσό μίσθωσης, το ύψος του οποίου θα ορίσει η Δ.Ε.
Γ) Κάθε απώλεια ή καταστροφή θα αναπληρώνεται από τον εκάστοτε χρήστη των μηχανημάτων ή συσκευών της Κ.Ε.Ν.
Για οτιδήποτε δεν περιλαμβάνει ο κανονισμός, παραπέμπουμε στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Ε.Ν.
Ακολουθεί κατάλογος μηχανημάτων και συσκευών.

 

Συντάχτηκε τον Ιούνιο 1991.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Κ.Ε.Ν.
1.ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.
Α. Computer
Β. Εκτυπωτής Star
Γ. Γραφομηχανή OLYMPIA
Δ. Πολυγραφοι, Δύο (2), GESTNER
E. Overhead Projector
2.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ.
Α. Κονσόλα δωδεκακάναλη STUDIOMASTER
Β. Ενισχυτής τελικός PS 500
Γ. Ενισχυτής κιθάρας 100 w.4
Δ. Ενισχυτής μπάσου 250W
Ε. Ηχεία, δύο (2), PV 150W
Ζ. Κασετοφωνο AIWA ADF 880
H. Μπαούλο εξαρτημάτων.
Ι. Κασέτα απομαγνητισμού κεφαλής κασετοφώνου
ΙΙ. Stand, δύο (2) σύν ένα (1), μικροφώνων
ΙΙΙ. Μπαλαντέζες, τέσσερις (4) ηλεκτρικού
ΙV. Καλώδια, Επτά (7), προεκτάσεως μικροφώνων
V. Καλώδια, δύο (2), ηχείων
VI. Καλώδια, έξι (6), βοηθητικά
Θ. Ειδικές θήκες κονσόλας και κασετοφώνου
3.ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ.
Α. Πολυμίξερ Mulinex
B. Καφετιέρα ΑΚΑ
Ο παραπάνω κατάλογος συντάχτηκε στις 8/6/1991